1. Klient będący konsumentem może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, składając PLMED sp. z o.o. oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może złożyć oświadczenie korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 2. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Klient powinien zwrócić Towar do Sklepu Internetowego na następujący adres: PLMED sp. z o.o., ul. św. Krzyża 19/9 31-023 Kraków, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sklepu Internetowego. 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych w art. 38 wskazanej w ust. 1 powyżej ustawy, m. in. w odniesieniu do umów: 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 5. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, PLMED sp. z o.o. ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez PLMED sp. z o.o., PLMED sp. z o.o. nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 6. PLMED sp. z o.o. dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 7. PLMED sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 8. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub numerem telefonu 790 499 993, 669 797 079 §8 Reklamacje dotyczące Towarów 1. PLMED sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, można kierować np. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. PLMED sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. 3. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient może skierować wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń niezbędna jest zgoda obu stron. 4. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pomocy w rozstrzygnięciu sporu ze sprzedawcą oraz uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Federacji Konsumentów. §9 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 1. PLMED sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić PLMED sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego. 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: PLMED sp. z o.o., ul. św. Krzyża 19/9 31-023 Kraków lub mailowo pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 5. PLMED sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. §10 Znaki handlowe 1. Znaki handlowe, logotypy, znaki serwisowe (numery seryjne) są znakami PLMED sp. z o.o. Wszystkie inne znaki handlowe są znakami należącymi do ich właścicieli. 2. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w opisie produktów są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji. Żadnych znaków handlowych nie można przetwarzać, używać, w inny sposób naruszać bez pisemnej zgody. §11 Postanowienia końcowe 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego. UWAGA! W przypadku otrzymania paczki uszkodzonej prosimy o spisanie protokołu strat w obecności kuriera.

Lek. Tomasz Wikar – Trychologiczne Centrum Zdrowych Włosów w Krakowie

Absolwent kierunku lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Aktualnie rezydent Oddziału Chirurgii Ogólnej. W Trychologicznym Centrum Zdrowych Włosów zajmuje się chirurgicznymi technikami leczenia łysienia, głównie przeszczepianiem włosów. Swoje kwalifikacje podnosi, biorąc udział w rozmaitych szkoleniach i kursach.

Godziny przyjęć: wtorek 17:00-18:00

 

 

 1. Administratorem danych osobowych klientów jest: PLMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (kod: 31-023), przy ul. Św. Krzyża 19/9, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000520880, NIP 6762478447, REGON 123182158 („PLMED”).
 2. Przetwarzane przez PLMED dane osobowe uzyskane zostały bezpośrednio od Klientów, w związku z korzystaniem z usług PLMED, zakupem produktów od PLMED lub kontaktowaniem się z PLMED przez Klienta.
 3. W przypadku jakichkolwiek pytań lub żądań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztowo na adres wskazany w ust. 1 powyżej.
 4. PLMED przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).
 5. PLMED wykorzystuje dane osobowe Klientów w celu udostępniania Klientom usług PLMED, zarządzania kontem Klienta w sklepie internetowym oraz realizacji zamówień, przetwarzania danych dla celów rachunkowych i podatkowych, obsługi zwrotów i reklamacji, a także kontaktu z Klientami w celu realizacji usług i obsługi zamówień oraz wysyłki zamówionej korespondencji. Podstawą do przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne dla realizacji umowy, a w pewnych przypadkach podstawą prawną może być także prawnie uzasadniony interes PLMED lub szczególny przepis prawa, który pozwala PLMED przetwarzać dane, w celu wykonania prawnego obowiązku.
 6. PLMED wysyła do Klientów komunikaty marketingowe na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej tylko wtedy, gdy Klient wyraził na to zgodę. Klient może zrezygnować z otrzymywania korespondencji marketingowej w każdym czasie. W każdej wiadomości marketingowej, którą wysyła PLMED, znajduje się specjalny link do rezygnacji. Klient może zrezygnować z korespondencji także poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. PLMED nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, jeżeli Klient wyraził na to zgodę.
 8. Pozyskane przez PLMED dane nie będą profilowane.
 9. PLMED wymaga podania przez Klienta tych danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji umowy – wykonania usług lub realizacji zamówienia. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną podane przez Klienta, PLMED nie będzie mógł zrealizować usług lub zamówień. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, np. podatkowe, PLMED może wymagać podania także innych niezbędnych danych. Poza powyższymi przypadkami, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 10. PLMED powierza dane osobowe do przetwarzania dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje w imieniu PLMED. PLMED udostępnia dane dostawcom usług mającym na celu: wsparcie strony internetowej sklepu internetowego, realizację usług związanych z marketingiem bezpośrednim za pośrednictwem poczty elektronicznej, obsługę internetowych kanałów medialnych i mediów społecznościowych, realizację płatności związanych z zamówieniami w sklepie, realizację usług związanych z przechowywaniem danych, realizację usług kurierskich, realizację usług księgowych oraz realizację usług prawnych na rzecz PLMED. PLMED powierza dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu PLMED. W  przypadku przekazywania danych do przetwarzania, PLMED zapewnia, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług na rzecz PLMED.
 11. PLMED nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom niż dostawcy usług opisani w ust. 10 powyżej, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z przepisami prawa lub decyzją organów władzy, a także w przypadku konieczności ustalenia, wykonywania lub obrony praw PLMED.
 12. PLMED nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.
 13. PLMED przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny dla należytego wykonywania umów z Klientami,  tj. świadczenia usług, a także obsługi zamówień oraz procesu reklamacyjnego, dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, a także przez okres jaki wynika z obowiązków nałożonych na PLMED przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami przez okres 5 lat), wyłącznie w niezbędnym zakresie. W celach marketingowych dane są przechowywane przez okres  obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku danych osobowych pacjentów korzystających z usług placówki medycznej PLMED, dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa (zasadą jest 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu).
 14. PLMED zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych, w celu  zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.
 15. Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym zwrócenia się o udzielenie informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych, przetwarzanych przez PLMED.
 16. Klientom przysługuje prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych, w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
 17. Klientom przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez PLMED, w przypadku gdy przetwarzanie danych Klienta odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Klient się znajduje, a także sprzeciwu w odniesieniu do marketingu bezpośredniego.
 18. Klientom przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez PLMED w przypadku gdy: dane te są nieprawidłowe, na okres pozwalający PLMED sprawdzić prawidłowość tych danych; Klient wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie PLMED są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Klient nie chce, aby zostały usunięte; dane nie są już potrzebne PLMED, ale mogą być potrzebne Klientowi do obrony lub dochodzenia roszczeń.
 19. Klientom przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; Klient cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych; Klient zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.
 20. Klientom przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do Klienta lub wskazanej osoby trzeciej.
 21. Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, tel. +48 22 53 10 440, strona internetowa:  http://www.giodo.gov.pl/.

 

§1 Postanowienia ogólne

  1. Właścicielem sklepu internetowego www.trychologia.krakow.pl  jest firma: PLMED sp. z o.o., ul. św. Krzyża 19/9 31-023 Kraków, NIP: 6762478447, REGON 123182158, zwana dalej Sprzedawcą.

  2. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest zapoznanie się i akceptacja przez Klienta regulaminu oraz pozostałych warunków sprzedaży wraz z Polityką prywatności.

§2 Kontakt

  1. Kontakt ze sklepem www.trychologia.krakow.pl:

    1. drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (24 h/dobę);

    2. telefonicznie: 790 499 993, 669 797 079 (pn.- pt. w godz.: 10:00 - 18:00)

§3 Ceny towarów i warunki płatności

  1. Wszystkie ceny podane na stronie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

  2. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które pokrywa Klient.

  3. Ceny produktów na stronie wyświetlane są po założeniu konta i zalogowaniu przez Klienta.

  4. Ceny wyświetlane na stronie są wiążące w chwili złożenia zamówienia.

  5. Wszelkie oferty promocyjne są ważne do wyznaczonego na stronie terminu lub do wyczerpania zapasów magazynowych. Może się zdarzyć, że towar zamówiony w naszym sklepie jest w danej chwili w ogóle niedostępny w Polsce, co wiąże się z dość długim czasem oczekiwania. Informujemy wówczas nabywcę o zaistniałej sytuacji. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie dostarczyć towaru, będziemy w miarę możliwości proponować klientowi inny sposób nabycia naszego produktu.

  6. Wszelkie informacje dotyczące wartości zamówionych produktów oraz kosztów przesyłki widoczne są w zakładce "KOSZYK" podczas procesu realizacji zamówienia oraz dodatkowo przesłane są na adres e-mail Klienta w automatycznym potwierdzeniu, po dokonaniu zamówienia.

  7. Koszty dostawy dotyczą dostaw na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  8. Paczka wysyłana jest za pobraniem. Płatna gotówką przy odbiorze towaru.

  9. Zamówienie złożone przez klienta może ulec zmianie po wcześniejszej jego akceptacji.

§4 Składanie i realizacja zamówień

  1. Zamówienia można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu w Sklepie Internetowym.

  2. Zamówienia rozpatrywane są przez obsługę sklepu w terminie dwóch dni roboczych od daty złożenia zamówienia, przy czym zamówienia dokonane w piątek po godz. 12.00, w soboty, niedziele lub święta rozpatrywane będą w najbliższych dniach roboczych po w/w dniu.

  3. Czas realizacji wysyłki uzależniony jest od wyboru sposobu dostawy (poczta, kurier, odbiór osobisty).

  4. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wypełnienie danych adresowych w ustawieniach konta.

  5. Każde zamówienie potwierdzane jest przez Sprzedawcę w postaci wiadomości przesłanej automatycznie na wskazany przez Klienta adres e-mail. Wiadomość potwierdzająca zawiera rodzaj i ilość zamówionego towaru, ceny jednostkowe poszczególnych towarów, jak i łączną cenę zamówienia wraz z kosztami przesyłki.

  6. Zamówione produkty dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS, Poczty Polskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy (pn- pt. w godz.: 10:00 - 18:00).

  7. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w magazynie. W przypadku braku danego towaru na stronie sklepu opublikowana będzie informacja o przewidywanym czasie oczekiwania na dostawę.

  8. Dostępne formy płatności w naszym sklepie:

   1. płatność gotówkowa za pobraniem;

   2. przelew bankowy.

  9. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 790 499 993, 669 797 079.
  10. PLMED sp. z o.o.  zastrzega sobie możliwość zmiany cen podanych w sklepie.             W przypadku konieczności zmiany ceny, lub braku magazynowego już po złożeniu zamówienie przez klienta, pracownik PLMED sp. z o.o.  skontaktuje się z Państwem i ustali indywidualny sposób realizacji zamówienia.

§5 Polityka bezpieczeństwa

  1. Dokładanym wszelkich starań aby zakupy w sklepie internetowym www.trychologia.krakow.pl były bezpieczne.

  2. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności, dostępnej pod linkiem: https://www.trychologia.krakow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=597

§6 Dostawa

  1. Produkty dostarczamy do klienta za pomocą firm kurierskich UPS. Czas realizacji dostawy zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych od daty wysłania.

  2. W przypadku zakupu produktów na kwotę przynajmniej 800 zł koszty przesyłki pokrywa Sklep (tylko na terenie Polski).

  3. W przypadku zakupu produktów na kwotę poniżej 800 zł koszty przesyłki pokrywa Klient.

  4. Regulamin sprzedaży urządzeń i akcesoriów:

    1. Urządzenia i akcesoria sprzedawane są tylko na zamówienie.

    2. Czas realizacji zamówienia urządzenia wynosi do 4 tygodni.

    3. W przypadku zamówienia urządzenia pobieramy zaliczkę, której wysokość uzależniona jest od rodzaju zamówionego urządzenia.

  5. Nie wysyłamy za granicę -odbiór osobisty / lub kurier.

§7 Odstąpienie od umowy

  1. Klient będący konsumentem może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, składając PLMED sp. z o.o. oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może złożyć oświadczenie korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

  2. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Klient powinien zwrócić Towar do Sklepu Internetowego na następujący adres: PLMED sp. z o.o., ul. św. Krzyża 19/9 31-023 Kraków, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sklepu Internetowego.

  3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych w art. 38 wskazanej w ust. 1 powyżej ustawy, m. in. w odniesieniu do umów:

    1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

    2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

    3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

    4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

  4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

  5. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, PLMED sp. z o.o. ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez PLMED sp. z o.o., PLMED sp. z o.o. nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  6. PLMED sp. z o.o. dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  7. PLMED sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  8. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub numerem telefonu 790 499 993, 669 797 079

§8 Reklamacje dotyczące Towarów

  1. PLMED sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, można kierować np. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. PLMED sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

  3. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient może skierować wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń niezbędna jest zgoda obu stron.

  4. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pomocy w rozstrzygnięciu sporu ze sprzedawcą oraz uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Federacji Konsumentów.

§9 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. PLMED sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

  2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić PLMED sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego.

  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: PLMED sp. z o.o., ul. św. Krzyża 19/9 31-023 Kraków lub mailowo pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

  5. PLMED sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§10 Znaki handlowe

  1. Znaki handlowe, logotypy, znaki serwisowe (numery seryjne) są znakami PLMED sp. z o.o. Wszystkie inne znaki handlowe są znakami należącymi do ich właścicieli.

  2. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w opisie produktów są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji. Żadnych znaków handlowych nie można przetwarzać, używać, w inny sposób naruszać bez pisemnej zgody. Kopiowanie i publikowanie w celach komercyjnych i prywatnych, rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą znaną technice części lub w całości serwisu www.sklep.namito.pl oraz publikacji prezentowanych w tym serwisie jest zabronione bez zgody autora. Złamanie przepisów o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych może narazić na odpowiedzialność prawną.

§11 Postanowienia końcowe

  1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

 

UWAGA!
W przypadku otrzymania paczki uszkodzonej prosimy o spisanie protokołu strat w obecności kuriera.

 

 

Obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych klientów jest: „PLMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (kod: 31-023), przy ul. Św. Krzyża 19/9, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000520880, NIP 6762478447, REGON 123182158 („PLMED” lub „Administrator”).
 2. Przetwarzane przez PLMED dane osobowe uzyskane zostały bezpośrednio od Klientów, w związku z korzystaniem z usług PLMED, zakupem produktów od PLMED lub kontaktowaniem się z PLMED przez Klienta.
 3. W przypadku jakichkolwiek pytań lub żądań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztowo na adres wskazany w ust. 1 powyżej.
 4. PLMED przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).
 5. PLMED wykorzystuje dane osobowe Klientów w celu udostępniania Klientom usług PLMED, zarządzania kontem Klienta w sklepie internetowym oraz realizacji zamówień, przetwarzania danych dla celów rachunkowych i podatkowych, obsługi zwrotów i reklamacji, a także kontaktu z Klientami w celu realizacji usług i obsługi zamówień oraz wysyłki zamówionej korespondencji. Podstawą do przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne dla realizacji umowy, a w pewnych przypadkach podstawą prawną może być także prawnie uzasadniony interes PLMED lub szczególny przepis prawa, który pozwala PLMED przetwarzać dane, w celu wykonania prawnego obowiązku.
 6. PLMED wysyła do Klientów komunikaty marketingowe na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej tylko wtedy, gdy Klient wyraził na to zgodę. Klient może zrezygnować z otrzymywania korespondencji marketingowej w każdym czasie. W każdej wiadomości marketingowej, którą wysyła PLMED, znajduje się specjalny link do rezygnacji. Klient może zrezygnować z korespondencji także poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. PLMED nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, jeżeli Klient wyraził na to zgodę.
 8. Pozyskane przez PLMED dane nie będą profilowane.
 9. PLMED wymaga podania przez Klienta tych danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji umowy – wykonania usług lub realizacji zamówienia. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną podane przez Klienta, PLMED nie będzie mógł zrealizować usług lub zamówień. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, np. podatkowe, PLMED może wymagać podania także innych niezbędnych danych. Poza powyższymi przypadkami, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 10. PLMED powierza dane osobowe do przetwarzania dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje w imieniu PLMED. PLMED udostępnia dane dostawcom usług mającym na celu: wsparcie strony internetowej sklepu internetowego, realizację usług związanych z marketingiem bezpośrednim za pośrednictwem poczty elektronicznej, obsługę internetowych kanałów medialnych i mediów społecznościowych, realizację płatności związanych z zamówieniami w sklepie, realizację usług związanych z przechowywaniem danych, realizację usług kurierskich, realizację usług księgowych oraz realizację usług prawnych na rzecz PLMED. PLMED powierza dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu PLMED. W  przypadku przekazywania danych do przetwarzania, PLMED zapewnia, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług na rzecz PLMED.
 11. PLMED nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom niż dostawcy usług opisani w ust. 10 powyżej, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z przepisami prawa lub decyzją organów władzy, a także w przypadku konieczności ustalenia, wykonywania lub obrony praw PLMED.
 12. PLMED nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.
 13. PLMED przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny dla należytego wykonywania umów z Klientami,  tj. świadczenia usług, a także obsługi zamówień oraz procesu reklamacyjnego, dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, a także przez okres jaki wynika z obowiązków nałożonych na PLMED przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami przez okres 5 lat), wyłącznie w niezbędnym zakresie. W celach marketingowych dane są przechowywane przez okres  obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku danych osobowych pacjentów korzystających z usług placówki medycznej PLMED, dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa (zasadą jest 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu).
 14. PLMED zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych, w celu  zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.
 15. Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym zwrócenia się o udzielenie informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych, przetwarzanych przez PLMED.
 16. Klientom przysługuje prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych, w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
 17. Klientom przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez PLMED, w przypadku gdy przetwarzanie danych Klienta odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Klient się znajduje, a także sprzeciwu w odniesieniu do marketingu bezpośredniego.
 18. Klientom przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez PLMED w przypadku gdy: dane te są nieprawidłowe, na okres pozwalający PLMED sprawdzić prawidłowość tych danych; Klient wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie PLMED są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Klient nie chce, aby zostały usunięte; dane nie są już potrzebne PLMED, ale mogą być potrzebne Klientowi do obrony lub dochodzenia roszczeń.
 19. Klientom przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; Klient cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych; Klient zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.
 20. Klientom przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do Klienta lub wskazanej osoby trzeciej.
 21. Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, tel. +48 22 53 10 440, strona internetowa:  http://www.giodo.gov.pl/.

 

POLITYKA COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje pliki Cookies.
 2. Dane gromadzone przy użyciu plików Cookies mogą być zbierane przez Administratora wyłącznie w celu zapewnienia określonych funkcjonalności na rzecz Użytkownika.
 3. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki Cookies  pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniach oraz przypisaną wartość.
 4. Administrator zbiera informacje przy pomocy plików Cookies, zapisywanych na Urządzeniach Użytkowników, przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych.
 5. Administrator zbiera informacje przy pomocy plików Cookies w następujących celach:
  1. w celu dostosowania usług świadczonych w ramach Serwisu do indywidualnych preferencji i potrzeb Użytkowników oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
  2. w celu opracowywania ogólnych i anonimowych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Serwisu;
  3. w celu świadczenia usług reklamowych – prezentowania treści reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika.
 6. Administrator zbiera informacje przy pomocy następujących kategorii plików Cookies:
 7. pliki tymczasowe, które pozostają na Urządzeniu Użytkownika zazwyczaj do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej. Po zamknięciu przeglądarki pliki zostają wykasowane. Takie pliki Cookies wykorzystywane są przez Administratora między innymi do zapamiętywania danych Użytkownika.
 8. pliki stałe, które pozostają na Urządzeniu Użytkownika przez określony czas albo do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Po zamknięciu przeglądarki pliki nie są kasowane.
 9. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików Cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Urządzeniu Użytkownika.
 10. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Użytkownik może zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików Cookies w Urządzeniu, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień plików Cookies dostępne są  w ustawieniach używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
 11. Wyłączenie lub ograniczenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików Cookies nie uniemożliwia Użytkownikom korzystania z Serwisu, jednak może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne w  Portalu.

X