Przeszczepy włosów


Osobom z zaawansowanym procesem łysienia i zainteresowanym zabiegiem przeszczepiania włosów proponujemy wstępną konsultację w jednej ze współpracujących z nami klinik w Polsce. Podczas takiej konsultacji ustalany jest zakres zabiegu,   linia włosów (projektowanie przeszczepu) celem osiągnięcia kompromisu pomiędzy oczekiwaniami pacjenta, realną możliwością wykonania kolejnych transplantacji, a liczbą zespołów mieszkowych, które można pobrać z okolicy dawczej. Strefą dawczą jest owłosiona skóra głowy okolicy potylicznej.

Informacje o manualnych technikach przeszczepiania włosów

Różnice pomiędzy technikami manualnymi

Pacjenci rozważający leczenie łysienia często spotykają się z określeniami FUE i FUT,  zastanawiając się, która technika będzie dla nich bardziej odpowiednią formą leczenia.  W Centrum medycznym PLMED wykonujemy przeszczepy obiema ww. technikami. Nasz lekarz doradzi Państwu, która technika będzie dla Państwa bardziej odpowiednia.

Przeprowadzając zabieg przeszczepienia włosów lekarz pobiera włosy tylko z tzw. safe donor area, czyli owłosionej skóry głowy okolicy potylicznej. Okolica ta niezwykle rzadko podlega łysieniu.

Istnieją dwa główne sposoby pozyskiwania włosów do przeszczepu.

W metodzie FUT (follicular unit transplant) chirurg pobiera z okolicy dawczej cienki pasek owłosionej skóry głowy, następnie pasek ten jest dzielony na pojedyncze zespoły mieszkowe gotowe do wszczepienia w okolicę biorczą.

Przy metodzie transplantacji włosów FUE (follicular unit extraction) pobiera się zespoły mieszkowe pojedynczo, przy użyciu specjalnego narzędzia – tzw. puncha, które następnie wszczepia się w obszarze zabiegowym (strefa biorcza).

Niezależnie od metody pobrania przeszczepu wszczepienie w obu przypadkach przebiega tak samo.

Czy przeszczepienie włosów pozostawia blizny?  

W sieci można przeczytać o bezbliznowych metodach przeszczepiania włosów. Jest to tylko chwyt marketingowy. Obie techniki pozostawiają blizny. W FUT blizna jest linijna, grubości ok 1-3 mm, blizna ta z czasem może ulegać rozciąganiu.

W FUE blizny są punktowe, rozsiane i mniej zauważalne, stąd metoda ta jest bardziej odpowiednia dla osób, które lubią nosić swoje włosy krótko ścięte.

Wady i zalety poszczególnych metod

Podczas przeprowadzania przeszczepu techniką FUE w większości przypadków cała okolica dawcza musi zostać przystrzyżona do długości około 1-2mm, co może wyłączać pacjenta z codziennej aktywności na dłużej.

Podczas FUE można pobrać tylko część dostępnych zespołów mieszkowych co zwiększa pole okolicy dawczej.

W FUE nie stosujemy szwów.

Podczas przeszczepienie techniką FUT tylko pobierany pasek skóry musi zostać ogolony, tak więc po zamknięciu rany miejsce pobrania pozostaje niemal niezauważalne dla osób postronnych, co wpływa na szybszy powrót do codziennej aktywności.

FUT wymaga założenia szwów skórnych. Szwy te są usuwane podczas wizyty kontrolnej za około 7-10 dni.

Szczegółowe informacje pod nr 790 499 993 lub mailowo biuro@plmed.eu

Korzystanie z formularza kontaktowego na www.trychologia.krakow.pl, czy kontakt mailowy  w celu złożenia zapytania dotyczącego określonych usług jest równoznaczne z akceptacją poniższej polityki prywatności.


POLITYKA PRYWATNOŚCI PLMED sp. z o.o.

Obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

DANE OSOBOWE

 • Administratorem danych osobowych klientów jest: „PLMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (kod: 31-023), przy ul. Św. Krzyża 19/14, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000520880, NIP 6762478447, REGON 123182158 („PLMED” lub „Administrator”).
 • Przetwarzane przez PLMED dane osobowe uzyskane zostały bezpośrednio od Klientów/Pacjentów, w związku z korzystaniem z usług PLMED, kontaktowaniem się z PLMED przez adrs internetowy lub przez formularz kontaktowy zamieszczony na www.trychologia.krakow.pl.
 • W przypadku jakichkolwiek pytań lub żądań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@trychologia.krakow.pl lub pocztowo na adres wskazany w ust. 1 powyżej.
 • PLMED przetwarza dane osobowe Klientów/Pacjentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).
 • PLMED wykorzystuje dane osobowe Klientów/Pacjentów w celu udostępniania Klientom/Pacjentom usług PLMED lub współpracujących z PLMED firm w celu realizacji usług, zarządzania kontem Klienta w sklepie internetowym oraz realizacji zamówień, przetwarzania danych dla celów rachunkowych i podatkowych, obsługi zwrotów i reklamacji, a także kontaktu z Klientami/Pacjentami w celu realizacji usług i obsługi zamówień oraz wysyłki zamówionej korespondencji. Podstawą do przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne dla realizacji umowy, a w pewnych przypadkach podstawą prawną może być także prawnie uzasadniony interes PLMED lub szczególny przepis prawa, który pozwala PLMED przetwarzać dane, w celu wykonania prawnego obowiązku.
 • PLMED wysyła do Klientów/Pacjentów komunikaty marketingowe na podany przez Klienta/Pacjenta adres poczty elektronicznej tylko wtedy, gdy Klient/Pacjent wyraził na to zgodę. Klient/Pacjent może zrezygnować z otrzymywania korespondencji marketingowej w każdym czasie. W każdej wiadomości marketingowej, którą wysyła PLMED, znajduje się specjalny link do rezygnacji. Klient/Pacjent może zrezygnować z korespondencji także poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: info@trychologia.krakow.pl .Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • PLMED nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, jeżeli Klient/Pacjent wyraził na to zgodę.
 • Pozyskane przez PLMED dane nie będą profilowane.
 • PLMED wymaga podania przez Klienta/Pacjenta tych danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji umowy – wykonania usług lub realizacji zamówienia. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną podane przez Klienta/Pacjenta, PLMED nie będzie mógł zrealizować usług lub zamówień. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, np. podatkowe, PLMED może wymagać podania także innych niezbędnych danych. Poza powyższymi przypadkami, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • PLMED powierza dane osobowe do przetwarzania dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje w imieniu PLMED. PLMED udostępnia dane dostawcom usług mającym na celu: wsparcie strony internetowej sklepu internetowego, realizację usług związanych z marketingiem bezpośrednim za pośrednictwem poczty elektronicznej, obsługę internetowych kanałów medialnych i mediów społecznościowych, realizację płatności związanych z zamówieniami w sklepie, realizację usług związanych z przechowywaniem danych, realizację usług kurierskich, realizację usług księgowych oraz realizację usług prawnych na rzecz PLMED.
 • PLMED powierza także dane Pacjentów współpracującym podmiotom medycznych w zakresie realizacji określonych usług medycznych.
 • PLMED powierza dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu PLMED. W  przypadku przekazywania danych do przetwarzania, PLMED zapewnia, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług na rzecz PLMED.
 • PLMED nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom niż dostawcy usług opisani w ust. 10 i 11 powyżej, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z przepisami prawa lub decyzją organów władzy, a także w przypadku konieczności ustalenia, wykonywania lub obrony praw PLMED.
 • PLMED nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.
 • PLMED przetwarza dane osobowe Klientów/Pacjentów wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny dla należytego wykonywania umów z Klientami/Pacjentami,  tj. świadczenia usług, a także obsługi zamówień oraz procesu reklamacyjnego, dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, a także przez okres jaki wynika z obowiązków nałożonych na PLMED przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami przez okres 5 lat), wyłącznie w niezbędnym zakresie. W celach marketingowych dane są przechowywane przez okres  obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta/Pacjenta sprzeciwu wobec  takiego przetwarzania. W przypadku danych osobowych Pacjentów korzystających z usług placówki medycznej PLMED, dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa (zasadą jest 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu).
 • PLMED zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych, w celu  zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.
 • Klientom/Pacjentom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym zwrócenia się o udzielenie informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych, przetwarzanych przez PLMED.
 • Klientom/Pacjentom przysługuje prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych, w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
 • Klientom/Pacjentom przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez PLMED, w przypadku gdy przetwarzanie danych Klienta odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Klient się znajduje, a także sprzeciwu w odniesieniu do marketingu bezpośredniego.
 • Klientom/Pacjentom przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez PLMED w przypadku gdy: dane te są nieprawidłowe, na okres pozwalający PLMED sprawdzić prawidłowość tych danych; Klient/Pacjent wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie PLMED są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Klient/Pacjent nie chce, aby zostały usunięte; dane nie są już potrzebne PLMED, ale mogą być potrzebne Klientowi/Pacjentowi do obrony lub dochodzenia roszczeń.
 • Klientom/Pacjentom przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; Klient/Pacjent cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych; Klient/Pacjent zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.
 • Klientom/Pacjentom przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do Klienta/Pacjenta lub wskazanej osoby trzeciej.
 • Korzystanie z formularza kontaktowego na www.trychologia.krakow.pl, czy kontakt mailowy  w celu złożenia zapytania dotyczącego określonych usług jest równoznaczne z akceptacją poniższej polityki prywatności.
 • Klientom/Pacjentom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(PUODO),              ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, tel. +48 22 53 10 440, strona internetowa: https://www.uodo.gov.pl.

 

POLITYKA COOKIES

Administrator wykorzystuje pliki Cookies.

Dane gromadzone przy użyciu plików Cookies mogą być zbierane przez Administratora wyłącznie w celu zapewnienia określonych funkcjonalności na rzecz Użytkownika.

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki Cookies  pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniach oraz przypisaną wartość.

 • Administrator zbiera informacje przy pomocy plików Cookies, zapisywanych na Urządzeniach Użytkowników, przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych.
 • Administrator zbiera informacje przy pomocy plików Cookies w następujących celach:
 • w celu dostosowania usług świadczonych w ramach Serwisu do indywidualnych preferencji i potrzeb Użytkowników oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
 • w celu opracowywania ogólnych i anonimowych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Serwisu;
 • w celu świadczenia usług reklamowych – prezentowania treści reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika.
 • Administrator zbiera informacje przy pomocy następujących kategorii plików Cookies:
 • pliki tymczasowe, które pozostają na Urządzeniu Użytkownika zazwyczaj do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej. Po zamknięciu przeglądarki pliki zostają wykasowane. Takie pliki Cookies wykorzystywane są przez Administratora między innymi do zapamiętywania danych Użytkownika.
 • pliki stałe, które pozostają na Urządzeniu Użytkownika przez określony czas albo do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Po zamknięciu przeglądarki pliki nie są kasowane.
 • Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików Cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Urządzeniu Użytkownika.
 • Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Użytkownik może zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików Cookies w Urządzeniu, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień plików Cookies dostępne są  w ustawieniach używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
 • Wyłączenie lub ograniczenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików Cookies nie uniemożliwia Użytkownikom korzystania z Serwisu, jednak może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne w  Portalu.